zorg

VWS: bestaande IT-projecten gecontinueerd

© Shutterstock
21 september 2010
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft voorlopig geen nieuwe ICT-projecten in petto. Het concentreert zich vooral op bestaande projecten, zoals het landelijk EPD, de AWBZ-brede zorgregistratie en het Zorginnovatieplatform, blijkt uit de Rijksbegroting van VWS, die vandaag is gepresenteerd.

Op dit moment zijn ruim 1000 zorgaanbieders aangesloten op het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD), waardoor zij medicatie- en waarneemgegevens kunnen uitwisselen. Het gaat om bijna 600 apothekers, zo’n 550 huisartsenpraktijken en -posten en 14 ziekenhuizen. Het is de bedoeling dat in 2011 alle zorgaanbieders zijn aangesloten.

Tot 1 juli van dit jaar konden zorgaanbieders gebruikmaken van een subsidieregeling van het ministerie van VWS. Zo’n 4200 van hen hebben op de valreep subsidie aangevraagd om te kunnen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP), de landelijke verkeerstoren voor elektronische communicatie in de zorg.

Uit de begrotingsstukken blijkt verder dat het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg (NICTIZ) de komende 5 jaar jaarlijks 28.296.000 euro subsidie ontvangt. Voor projecten die zich richten op ICT in de zorg wordt volgend jaar 15,1 miljoen euro uitgetrokken en voor 2012 staat bijna 20,8 miljoen euro begroot. Daarna nemen de investeringen voor ICT-projecten in de zorg af naar 1,1 miljoen in 2013, 2,3 miljoen in het jaar erop en 3,1 miljoen in 2015.

Tot slot is er nog een post ICT en een post innovatie die vallen onder de noemer ‘opdrachten’, waarvoor 7,4 miljoen euro is gereserveerd in 2011, en 8,6 miljoen in 2012. De 3 jaren erna gaat het om 2 tot 3 miljoen euro. Te denken valt dan onder meer aan het Zorginnovatieplatform (ZIP). Dat is in 2008 ingesteld om zorginnovatie voor betere en duurzame zorg voor chronisch zieken en ouderen te versnellen, onder meer door het beter benutten van de mogelijkheden van ICT.

De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR), een uniforme systematiek waarmee indicatieorganen, zorgkantoren en zorgaanbieders elektronisch informatie over cliënten kunnen uitwisselen, werkt aan een nieuwe release (AZR 3.0), die in het voorjaar van 2011 in gebruik wordt genomen. Hiermee wordt beter inzicht verkregen in ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod en eventuele fricties daartussen (wachtlijsten).

Meer specifiek past de AZR versie 3.0 drie elementen uit de systematiek aan:

  • de taal in de keten wordt eenvoudiger;
  • registratie van de wachtlijsten wordt meer uniform;
  • uitvoeringsprocessen worden meer op elkaar afgestemd.

Tevens vindt een inhoudelijke kwaliteitsverbetering plaats (toevoeging BSN, opschoning van bestanden), waardoor de betrouwbaarheid van de informatie moet toenemen.

Eind 2010 wordt de pilot met een centraal schakelpunt voor het routeren van het berichtenverkeer van de AZR geëvalueerd. Daarna volgt een Europese aanbesteding voor het definitieve schakelpunt.

Voor het programma Kleinschalig Wonen met Domotica (KWmD), waarbij 10 regionale initiatieven van start zijn gegaan, is ook in 2011 een half miljoen euro gereserveerd. Naast de bijdrage van het ministerie van VWS hebben het innovatienetwerk Syntens (300.000 euro) vanuit het programma Nederland Digitaal in Verbinding en de deelnemende initiatieven (in totaal 1,2 miljoen euro) zich in deze projecten financieel gecommitteerd. Deze projecten vervullen een voorbeeldfunctie voor een verdere uitrol van ICT en domoticatoepassingen in de zorg.

Tot slot wil het ministerie van VWS verdergaan met het project Depressiepreventie, waarbij mensen met depressieve klachten via ICT en in groepsverband op een laagdrempelige manier vroegtijdig worden geholpen om te voorkomen zij mensen in een depressie terecht komen.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.