Overslaan en naar de inhoud gaan

Colofon

REDACTIE

Arnoud van Gemeren, Content Director
a.vangemeren@agconnect.nl
+31 020 573 3670

Jasper Bakker
j.bakker@agconnect.nl
+31 20 246 7231

Tanja de Vrede
t.d.vrede@agconnect.nl
+31 20 246 7230

MARKETING

Manon Dusseldorp
marketing@agconnect.nl
+31 6 4611 8443

ACCOUNTMANAGEMENT

Majid Abou
m.abou@agconnect.nl
+ 31 6 4687 5399

Ragini Tedjai
r.tedjai@agconnect.nl
+31 6 1989 4892

TRAFFIC

Michelle Kerstjens
traffic@agconnect.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Binnenland: Het tarief voor een jaarabonnement voor 2023 is € 235,- exclusief btw.
Buitenland: Het tarief voor een jaarabonnement voor 2023 is € 295,- exclusief btw.

KLANTENSERVICE

Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.
klantenservice@agconnect.nl
+31 20 225 1270

AG Connect is een uitgave van Sijthoff Media

Alle rechten voorbehouden.
Behoudens de door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 Auteurswet wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) 799 78 10. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet dient men zich te wenden tot de Stichting PRO, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) 799 78 09. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. Vanwege de aard van de uitgave, gaat AG Connect uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Opzeggen van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk bij AG Connect Klantenservice, twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Abonnementen worden na iedere abonnementsperiode stilzwijgend verlengd, tenzij tijdig is opgezegd. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Een exemplaar van de Regelen voor het Advertentiewezen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u, ook per e-mail, op uw vakgebied van informatie te voorzien over uitgaven en diensten van AG Connect. In iedere e-mail is een afmeld mogelijkheid opgenomen. Als u in het geheel geen prijs stelt op deze informatie, ook niet over producten en diensten van zorgvuldig door de AG Connect geselecteerde derden, dan kunt u dit schriftelijk melden bij AG Connect Klantenservice, Weesperplein 4A, 1018 XA Amsterdam. Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen. Abonnementen gelden voor minimaal een jaar en hebben een opzegtermijn van twee maanden. Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op www.bereikdeict.nl

ISBN 0165-4683 

© 1967-2024 Sijthoff Media BV, Amsterdam

Sijthoff Media logo
© Sijthoff Media

AG Connect is een uitgave van Sijthoff Media