Colofon

Content director
Volkert Deen

Redactie 
Jasper Bakker, drs. Thijs Doorenbosch, Sjoerd Hartholt, Eveline Meijer, drs. Tanja de Vrede.
E-mail redactie

Redactieadres 
AG Connect BV, Weesperplein 4A, 1018 XA Amsterdam 
Tel: 020-246 7225  

Marketing
Manon Dusseldorp, E-mail
Telefoon: 06-46118443

Accountmanagers 
Jeffrey Ploeg, E-mail
Telefoon: 06-11857351

Kim de Vries, E-mail
Telefoon: 06-47312090

Traffic 
Michelle Kerstjens      
E-mail orderafhandeling

Ragini Tedjai, E-mail
Telefoon: 020-5733632

Abonnementen en administratie 
Binnenland: Het tarief voor een jaarabonnement voor 2022 is € 235,- exclusief btw. 
Buitenland: Het tarief voor een jaarabonnement voor 2022 is € 295,- exclusief btw. 

Klantenservice 
tel: (020) 225 1270 
(ma t/m do 09.00u tot 17.00u, vr 09.00u tot 13.00u)
E-mail klantenservice

Alle rechten voorbehouden. 
Behoudens de door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 Auteurswet wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) 799 78 10. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet dient men zich te wenden tot de Stichting PRO, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, telefoon (023) 799 78 09. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. Vanwege de aard van de uitgave, gaat AG Connect uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Opzeggen van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk bij AG Connect Klantenservice, twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Abonnementen worden na iedere abonnementsperiode stilzwijgend verlengd, tenzij tijdig is opgezegd. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Een exemplaar van de Regelen voor het Advertentiewezen is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om u, ook per e-mail, op uw vakgebied van informatie te voorzien over uitgaven en diensten van AG Connect. In iedere e-mail is een afmeld mogelijkheid opgenomen. Als u in het geheel geen prijs stelt op deze informatie, ook niet over producten en diensten van zorgvuldig door de AG Connect geselecteerde derden, dan kunt u dit schriftelijk melden bij AG Connect Klantenservice, Weesperplein 4, 1018 XA Amsterdam. Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen. Abonnementen gelden voor minimaal een jaar en hebben een opzegtermijn van twee maanden. Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op www.bereikdeict.nl

ISBN 0165-4683 
© 1967-2020 AG Connect BV, Amsterdam

AG Connect is een uitgave van Sijthoff Media

Sijthoff Media logo