Management

Outsourcing
Planet

Stel de duurzaamheids-vragen zelf

Hoe selecteer je een duurzame IT-partner?

planeet, aarde © CC0 Public Domain via Pixabay,  Clker-Free-Vector-Images
7 september 2016

Hoe selecteer je een duurzame IT-partner?

Duurzaam sourcen van IT is op termijn onontkoombaar, betoogde Sijmen Vrolijk van Quint Wellinton Redwood gisteren op deze site. Maar hoe pak je dat aan?

Volgens Vrolijk begint sustainable sourcing met het stellen van vragen. Aan je zelf, aan je organisatie en uiteindelijk aan je leveranciers. Als vragen die sourcingopdrachtgevers en hun IT-vendormanagers zichzelf op dit moment zouden kunnen stellen suggereert hij onder meer:

 • Is er binnen de organisatie (strategisch) beleid op het gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen?
 • Welke doelen zijn naar aanleiding van dit beleid opgesteld voor IT?
 • Hoe zijn die doelen geoperationaliseerd in normeringen en certificeringen, een code of conduct en keurmerken?
 • Op welke wijze werken deze doelen door in de relaties met partners en leveranciers? Welke eisen gelden daarbij?
 • In hoeverre zijn KPI’s gekoppeld aan duurzaamheidsdoelen en welke consequenties heeft het wanneer die doelen niet worden gehaald?
 • Hoe worden medewerkers betrokken bij het duurzaamheidsbeleid?
 • Hoe wordt de naleving van duurzaamheidsbeleid gemonitord en gerapporteerd?

Commitment moet je tonen

Voor bedrijven en organisaties die zich daadwerkelijk willen committeren op het gebied van duurzaamheid, is er een riante keuze aan normen. We noemen er enkele:

 • UN Global Compact: Een verdrag waarmee bedrijven 10 principes met betrekking tot mensenrechten, arbeid en corruptiebestrijding onderschrijven. De criteria lenen zich niet echt voor externe toetsing.
 • MVO-prestatieladder: Een Nederlands normenkader dat op grond van toetsbare criteria vijf niveau’s van duurzame bedrijfsvoering onderscheidt. De gehanteerde criteria dekken zeven duurzaamheidssomeinen af: accountability, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belangen van stakeholders, respect voor de wet, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten.
 • ISO26000: Een gedetailleerd raamwerk van concrete duurzaamheidsvereisten. Een certificeringsprocedure is er echter (nog) niet.
 • ISO/DIS 20400: Duurzame inkoop.
 • AA1000SES: Standaard voor van het borgen van inbreng van belanghebbenden in besluitvorming binnen de organisatie.
 • GRI G4: Norm voor verslaglegging op het gebied van duurzaamheid.

Social enterprises

In plaats van traditionele marktpartijen op hun duurzaamheid te toetsen, kunnen bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen sourcen ook rechtstreeks zaken doen met zogeheten social enterprises. Dat zijn bedrijven die ‘social return’ als primair doel hebben en omzet en winst zien als middelen daartoe. Voorbeelden van social enterprises in de IT zijn:

•    Specialisterren: Een Utrechts bedrijf dat een effectieve werkwijze ontwikkelde om mensen met autistische stoornissen in te zetten bij IT-testwerkzaamheden.

•    Swink Webservices: Swink zet autisten in om bedrijven en organisaties te helpen meer uit hun website te halen.

•    Samasource: Een bedrijf dat mensen in economisch problematische gebieden als Kenya, Uganda, India en Haiti traint en online beschikbaar maakt voor uitvoerende IT-werkzaamheden.

•    Greenhost: Website- en e-mailhosting op basis van wind- en zonne-energie. Zet zich via opensourceprojecten in voor een open en vrij internet.

Eisen stellen

Om IT-dienstverleners op hun duurzaamheidsbeleid te beoordelen, is lezing van het duurzaamheidsverslag of MVO-rapport een goed begin. Volgens Vrolijk hebben de meeste IT-dienstverleners wel zo’n document beschikbaar en als ze het niet hebben, zegt dat natuurlijk ook al iets. Maar om gegevens in handen te krijgen op basis waarvan gunningsbesluiten zijn te motiveren, is het nodig dienstverleners gerichte vragen voor te leggen. Voor de klanten van Quint zocht Vrolijk uit welke eisen in tenders (RFI of RFP) onderscheidend werken. Het werd een gedetailleerd overzicht van vele denkbare MVO-eisen, verdeeld over rubrieken als Behoorlijk bestuur, Arbeidsomstandigheden, Mensenrechten, Social Return, Gemeenschap en Consumentenaangelegenheden. Een greep:

Arbeidsomstandigheden:

 • Leverancier verzekert zich van het feit dat kinderarbeid, dwangarbeid of discriminatie niet in hun organisatie(keten) voorkomen.
 • Leverancier erkent en respecteert het recht van werknemers om vakbonden te organiseren en zich hierbij aan te sluiten.
 • Leverancier betaalt haar medewerkers niet minder dan het minimumloon, in overeenstemming met lokale wetten of (indien niet aanwezig) een leefbaar loon waarmee in de basisbehoeften van een mens kan worden voorzien.
 • Leverancier houdt zich aan behoorlijke werktijden.

Afvalverwerking en recycling:

 • Apparatuur is uitbreidbaar.
 • Verpakkingen bestaan voor een bepaald percentage uit gerecycled materiaal.
 • Printer-copiers zijn geschikt voor gerecycled papier.
 • Tonercartridges worden gerecycled.

Energiebesparing:

 • Het datacenter heeft een infrastructuur-efficiëntie (DCiE) van ten minste 50 procent.
 • Energieverbruik wordt per component bewaakt.
 • Apparatuur voldoet aan de Star-energiecriteria.
 • Cursussen en handleidingen borgen dat medewerkers de hardware op milieuvriendelijke wijze beheren.
 • Bij het overgrote merendeel van de duurzaamheidseisen aan toeleveranciers – in totaal een stuk of 70 – geeft Quint toetsbare criteria op, onder meer in de vorm van verwijzingen naar afsprakenstelsels.

Hoe eerder je begint erover na te denken, des te eerlijker kun je straks antwoorden op vragen van kritsche aandeelhouders of van klanten.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.