Beheer

Netwerken
afluisteren

Ook bedrijfsleven kritisch over 'sleepnet-wet'

© CC0 - Pixabay,  geralt
3 september 2015
Internetrechten-beweging Bits of Freedom signaleert ook onder bedrijven een opmerkelijk breed gedragen verzet tegen de 'sleepnet'-afluistervoornemens van het kabinet.

Volgens BOF zijn de reacties op de consultatie over de concept Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten afgelopen week 'binnengestroomd'. In totaal zouden instellingen, bedrijven en particulieren 557 berichten met bezwaren hebben ingediend.

Verregaande bevoegdheden

Het concept voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd begin juli gepubliceerd. Volgens de voorgestelde wet zouden inlichtingen- en veiligheidsdiensten verregaande bevoegdheden tot 'tappen' krijgen. Zo komt onder meer het nu nog geldende verschil in regime tussen wel en niet-kabelgebonden communicatie te vervallen. Dat impliceert onder meer dat afluisteren zonder redelijke grond van verdenking straks mogelijk kan worden.

BoF noemt het opvallend dat behalve particulieren ook bedrijven veelvuldig van zich laten horen. Ze halen aan:

Nederland ICT:
'De door de wet opgelegde eisen aan een groot aantal bedrijven zullen resulteren in een verlies aan vertrouwen van burgers en bedrijven, in toegenomen onzekerheid en financiële druk voor het bedrijfsleven, minder innovatie, risico's voor de betrouwbaarheid en integriteit van dienstverlening en verslechtering van het internationale imago van Nederlandse als Digital Gateway to Europe.'

Tele2 Nederland:
"Hiermee wordt feitelijk van Tele2 en de rest van de sector verwacht dat zij de bulkinterceptie-oplossingen van de inlichtingendiensten gaan ontwerpen en inrichten. Tele2 zal niet vrijwillig aan meewerken aan een dergelijk overleg om elke schijn van belangenverstrengeling en onwenselijkheid van de voorgestelde wetgeving te onderstrepen."

KPN:
"Onvoldoende is gemotiveerd waarom rechterlijke toetsing op de uitoefening van bevoegdheden die inbreuk maken op het communicatiegeheim niet nodig of mogelijk zou zijn. (...). Het wetsvoorstel bagatelliseert de gevolgen voor de bedrijfsvoering van aanbieders en kan zonder nader onderzoek op dat punt en nadere motivering niet (door het parlement) op proportionaliteit worden getoetst."

Vodafone:
'Doordat bevoegdheden en medewerkingsplichten met de concept WIV20xx vrijwel onbeperkt worden uitgebreid, zonder daarbij transparantie en toezicht te versterken, beweegt Nederland precies in omgekeerde richting van bijvoorbeeld de Verenigde Staten.'

VNO-NCW en MKB Nederland:
"De in dit wetsvoorstel voorziene uitbreiding van de bijzondere bevoegdheid van de diensten om `in bulk' het kabelgebonden verkeer af te tappen is verregaand. De enkele constatering dat tegenwoordig verreweg het grootste deel van de communicatie via kabelnetwerken verloopt, vormt naar onze mening hiervoor onvoldoende rechtvaardiging. De huidige, gerichte internettap biedt ons inziens voldoende mogelijkheden voor de diensten om hun taken te kunnen uitvoeren. Wij vragen de minister dan ook om een onderbouwing van nut, noodzaak en effectiviteit van deze vergaande aanpassingen."

Google:
'The measures proposed are extremely intrusive and detrimental to the fundamental rights of civilians and companies worldwide (privacy, confidentiality of correspondence, freedom of expression, freedom of information, freedom to conduct a business, integrity of property). Clear boundaries, procedural safeguards and strong, independent oversight are essential.'

Microsoft:
'Met een dergelijke wet kan een aanzienlijke hoeveelheid informatie, die door gebruikers via technologiebedrijven wordt opgeslagen of verstuurd, worden ingezien door de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, met wantrouwen van die gebruikers in deze bedrijven tot gevolg'

Privacy Impact Assessment

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nu zes weken de tijd om de reacties door te nemen en er een rapport over op te stellen. Daarnaast moet een Privacy Impact Assessment worden uitgevoerd. Op basis daarvan kan een aangepast wetsvoorstel aan de Ministerraad worden aangeboden, die het vervolgens aan de Staten Generaal zal voorleggen. 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.