Moderne SAP-professional is duizendpoot

10 juni 2011

Organisaties stellen heel andere eisen aan SAP dan een jaar of tien geleden. De SAP-omgeving wordt niet langer alleen maar geacht de interne bedrijfsprocessen te stroomlijnen, maar moet ook de bedrijfsvoering ondersteunen in het nastreven van concurrentievoordeel. Van de SAP-professional, die cruciaal is bij implementatie en beheer, worden daarom meer en andere skills verwacht.

Juist daar wringt de schoen. Veel SAP-experts doen en kunnen nog steeds hetzelfde als tien jaar geleden. Niet uit onwil om te veranderen, maar omdat organisaties hun interne rolbeschrijvingen, competentieprofielen en trainingsmogelijkheden niet hebben aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Dat, terwijl de SAP-professional veel meer dan voorheen een duizendpoot moet zijn die niet alleen de juiste technische skills heeft, maar ook als volwaardig gesprekspartner kan optreden voor de bedrijfsvoering. Er moeten daarom randvoorwaarden gecreëerd worden waarbinnen de huidige professionals kunnen groeien naar het niveau dat nu en in de toekomst van ze wordt geëist.

Voorheen kozen organisaties, al naar gelang hun behoeften, voor een standaardpakket of voor maatwerk. Tegenwoordig is het niet meer zo overzichtelijk, je treft vaak complexe combinaties aan van standaard- en maatwerkoplossingen. Bovendien is het zeker niet meer vanzelfsprekend dat elke SAP-activiteit zich beperkt tot ‘on premise’, combinaties met ‘on device’ en ‘on demand’ (zie kader) zijn al niet meer weg te denken. SAP is niet langer zomaar een beheeromgeving, maar wordt geacht een bijdrage te leveren aan de prestaties van het bedrijf.

Het is een ontwikkeling waarmee veel IT-organisaties moeite hebben. Aan de ene kant is er de business pull, aan de andere kant de technology push en daartussenin het SAP Competence Center, dat zich geen raad weet met de nieuwe eisen van de business en de nieuwe technische skills en businesskennis die worden verwacht. De business wil met cloud computing in de vorm van bijvoorbeeld Salesforce aan de slag, het competence center komt niet verder dan SAP CRM.

Gebruikers zien, kortom, het gebruiksgemak van al die ‘on-demand’- en ‘on-device’-oplossingen, maar de IT-afdeling is niet in staat invulling te geven aan hun wensen. Het gevolg: waar iedereen de afgelopen jaren de mond vol had van business-IT alignment en zelfs business-IT convergence, gebeurt op het gebied van SAP het tegenovergestelde. Er ontstaat een verwijdering tussen business en IT.

Superspecialist
Veel organisaties hebben superspecialisten in huis die veel afweten van een beperkt aandachtsgebied. Het is kennis die steeds minder relevant wordt, omdat de (technische) kennis een oplossing betreft die niet meer voldoet en omdat juist veel bredere kennis – ook van zaken die buiten het technische domein vallen – noodzakelijk is geworden. Organisaties implementeren SAP niet langer alleen maar om de processen te optimaliseren, maar ook om beter in staat te zijn snel in te spelen op veranderingen in de markt. Een goede SAP-professional is dus niet langer alleen maar IT’er, maar ook een businessanalist die zich methoden binnen businessprocessmanagement en architectuur heeft eigen gemaakt. Hij is, kortom, een duizendpoot.

Hiermee is overigens niet gezegd dat elke SAP-professional echt alles even goed moet kunnen, noch dat elke organisatie hetzelfde eisenpakket aan de SAP-implementatie moet opleggen. Om met dat laatste te beginnen: organisaties doen er goed aan vast te stellen wat er op dit moment aan SAP-kennis en -technologie in huis is. En wat beoogt de organisatie allemaal met SAP? En als dat allemaal duidelijk is: zijn die nieuwe doelen haalbaar of zelfs noodzakelijk? Niet elke organisatie heeft hetzelfde niveau van volwassenheid, dus niet elke organisatie heeft baat bij, bijvoorbeeld, de allernieuwste SAP-versie.

Een dergelijk onderzoek kan ook uitwijzen dat sommige tot dan toe binnen de organisatie aanwezige competenties wellicht overbodig zijn, of misschien beter buiten de deur ingevuld kunnen worden. Misschien kan offshoring zo een goede methode zijn om de softwareontwikkeling op een andere, net zo effectieve maar goedkopere manier in te vullen. De ontstane interne capaciteit kan dan worden aangewend voor andere zaken die meer tot de kern van de moderne SAP-afdeling behoren: waardecreatie.

Als de scope van de nieuwe SAP-omgeving duidelijk is, zullen organisaties werk moeten maken van de nieuwe rolomschrijvingen. Elke competentie en elk aandachtsgebied bij beheer en implementatie van de SAP-omgeving kunnen zo goed worden belegd.

Investeren
Als de scope en de rollen binnen de SAP-implementatie zijn vastgelegd, zal ook duidelijk worden waar het ontbreekt aan de juiste kennis en vaardigheden. Er zal in sommige gevallen een flinke investering in tijd, geld en middelen nodig zijn om die kloof te dichten. De vaardigheden die al aanwezig zijn moeten behouden blijven, maar worden aangevuld met de kennis en competenties waar de markt van nu en straks om vraagt. Als dat niet gebeurt, wordt het moeilijk de juiste mensen te ontwikkelen en vast te houden. Medewerkers die niet langer voldoen worden ontslagen en nemen de kennis die ze hebben mee. Gaten moeten worden opgevuld met externe inhuur, wat bepaald geen garantie is voor de continuïteit – hoogstens voor hoge kosten.

Als organisaties nu niet investeren in kennis en vaardigheden van SAP-professionals, is één ding in elk geval zeker: dan wordt het in de toekomst alleen maar lastiger een voorsprong te behouden op de concurrentie of om zelfs maar bij te blijven.

Tussen wat met SAP in theorie allemaal mogelijk is en wat daarvan binnen organisaties in de praktijk terechtkomt, is een steeds grotere kloof ontstaan. Gebruikersorganisaties zitten te springen om de nieuwe, opwindende, ‘on-device’- en ‘on-demand’-mogelijkheden, maar de IT-afdeling is niet in staat aan de wensen gehoor te geven. Die kloof moet worden gedicht en snel ook. Want de organisatie die nu niet meekan met de ontwikkelingen plukt daar blijvend de zure vruchten van.

SAP-rollen

De verwachting is dat de komende jaren duidelijk behoefte zal bestaan aan de volgende rollen:

Functionele rollen:

 • Industry Expert: een businessanalist met verstand van SAP, van het eigen bedrijf en van de markt.
 • Proces Solution Composer: vertaalt de inzichten van de ‘industry expert’ naar een concrete oplossing.
 • Functional Solution Consultant: ontwikkelt specifieke applicaties binnen de nieuwe omgeving.
 • Application Consultant: verantwoordelijk voor de functionele uitvoering en inrichting van de oplossing.

Technische rollen:

 • Solution Architect: kijkt naar de technische haalbaarheid en technische implicaties van de functionele plannen.
 • Integration Consultant: legt verbindingen tussen de verschillende SAP-onderdelen en de andere binnen en buiten het bedrijf gebruikte oplossingen.
 • Technical Consultant: ontwikkelaar van de technische oplossing.
 • SAP Developer: de hardcore programmeur, vaak offshore. De bouwer die het ontwikkelplan van anderen uitvoert.

Elke rol vraagt om specifieke vaardigheden, maar er zijn ook skills te noemen die voor elke SAP-professional relevant zijn. Elke betrokkene moet een overzicht hebben van de mogelijkheden van SAP, zowel technisch, functioneel als businessgerelateerd. Het onderscheid tussen functionele deskundigheid en businesskennis valt weg: SAP-professionals hebben verstand van beide. Deze ‘business technologists’ zijn in staat vanuit een functioneel perspectief naar de business te kijken – en andersom.

On premise’, ‘on demand’, ‘on device’

De ontwikkeling van SAP heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Waar SAP het altijd deed met ‘on premise’-installaties, kan de klant tegenwoordig ook kiezen uit ‘on demand’. Bovendien bestaat nu zoiets als ‘on device’.

 • ‘On premise’ betreft de traditionele SAP-implementatie op locatie. Hier was SAP traditioneel gericht op de verbetering van efficiency: effectievere processen tegen lagere kosten. Tegenwoordig moet ook de ‘on premise’-implementatie toegevoegde waarde leveren aan de organisatie.
 • ‘On demand’ betreft het aanbieden van SAP-software als een service. Via ‘on demand’ kun je services aan individuele gebruikers aanbieden, bijvoorbeeld via een abonnement. De beheerkosten zijn laag, omdat je de applicaties en infrastructuur niet zelf hoeft te ontwikkelen en onderhouden. Je hoeft dus geen extra consultants op de loonlijst te hebben of in te huren, maar betaalt slechts voor gebruik van de oplossing. Alleen tijdens de inregelfase, waarin de diensten op maat worden ontwikkeld, zul je moeten betalen voor consultancy van buitenaf.
 • ‘On device’ maakt bedrijfsinformatie ‘anytime, anywhere’ beschikbaar. In concreto betekent dit dat je op je smartphone Business Intelligence-toepassingen kunt gebruiken, of CRM, of HR et cetera.

Middels ‘orchestration’ – waarbij in de cloud een nieuwe omgeving wordt gebouwd over de bestaande backoffice – worden verbindingen gelegd tussen deze drie stromingen.

Frank Wammes is Vice President en Division Manager SAP bij Capgemini. Hij is tevens bestuurslid van VNSG . Hans Harteveld is Product Manager SAP training services bij Capgemini Academy.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

 • Direct toegang tot AGConnect.nl
 • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
 • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!