Management

Branche
zorg

Miljoenennota: VWS zet in op digitalisering

Begroting ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wemelt van de ICT-termen; robotisering ontbreekt.

20 september 2017

Begroting ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wemelt van de ICT-termen; robotisering ontbreekt.

De term ICT komt maar liefst 53 keer voor in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);  en het document bevat 38 keer de term digitaal/digitalisering.  

In de begroting voor 2018 die gisteren werd gepresenteerd in Den Haag staat dat het ‘aan de overheid is om voorwaarden te stellen aan een juiste balans tussen kwalitatief betere zorg door informatie te delen en slimme, technologische vernieuwing aan de ene kant en zeggenschap over gegevens, beveiliging en privacy aan de andere kant’.

Focus op e-health

Het stimuleren van de inzet van e-health is een belangrijk onderdeel van de hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de medischspecialistische zorg en met de geestelijke gezondheidszorg. E-health helpt volgens de nog zittende regering mensen makkelijker de regie te voeren over hun leven en gezondheid. Patiënten met chronische aandoeningen kunnen met behulp van slimme technologie, zoals beeldschermzorg en domotica, blijven werken en meedoen. En mensen met geestelijke gezondheidsproblemen kunnen soms sneller online worden geholpen door een professional, zodat ze weer verder kunnen met het dagelijks leven. In de verpleeghuiszorg kan e-health eveneens de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Zorgverleners zullen online steeds vaker contact met patiënten hebben. “Dankzij innovatie hebben zorgverleners meer tijd over om patiënten en cliënten aandacht te geven, terwijl de zorg betaalbaar blijft”, staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

In 2020 toegang tot eigen gegevens

De bedoeling is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Het programma Medmij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, op een veilige en vertrouwde manier kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens. Daarnaast is voor de jaren 2017–2019 in totaal 100 miljoen euro vrijgemaakt voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP). De regering hoopt zo ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere zorginstellingen te stimuleren om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

50 miljoen voor digitalisering GGZ

Ook met de geestelijke gezondheidszorg is afgesproken te investeren in betere voorziening en uitwisseling van informatie, zowel tussen zorgverleners en hun patiënten als tussen zorgverleners onderling. Daarnaast is in de nieuwe afspraken ‘Aanpak wachttijden ggz’ (2018) afgesproken om de inzet van e-health in de GGZ te stimuleren. Hiervoor is in 2018 en 2019 jaarlijks een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar.

hacker
Meer geld voor bestrijding cybercrime

Met de digitalisering verandert ook de criminaliteit, waarschuwt de regering. “Cybercrime is een reële dreiging voor verschillende sectoren, waaronder de zorg.” Om de gegevens en systemen in de zorg beter te beveiligen is er sinds 1 april 2017 een Computer Emergency Response Team voor de zorg (Z-ERT) actief dat helpt bij ICT-incidenten in de zorg. De Z-CERT kan bij cyberincidenten snel in actie komen en deelt kennis om de impact van incidenten, zoals diefstal en gijzeling van patiënt- en personeelsgegevens en verstoring van ICT-systemen, te beperken. VWS ondersteunt dit met een startsubsidie van 400.000 euro.

Voor verdere uitwerking en implementatie van het Actieplan (informatie)beveiliging, dat in juni 2017 naar de Kamer is gestuurd, is in 2018 200.000 euro beschikbaar. Het voornaamste doel is om tot een verbetering van de informatiebeveiliging en privacybescherming te komen. Daarnaast voorziet VWS zorginstellingen van informatie om zich voor te bereiden op de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 (de AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens). De AVG zorgt ervoor dat de bescherming van persoonsgegevens in Europa zoveel mogelijk gelijk is en dat er voldoende waarborgen zijn, zodat burgers beter kunnen vertrouwen op beschermde verwerking van hun persoonsgegevens.

De huidige regering schrijft in de begrotingsstukken momenteel te onderzoeken wat verder nodig is op het terrein van cybersecurity in de zorg om aan deze toenemende dreiging het hoofd te bieden. “Het heeft komend jaar prioriteit om samen met de sector de systeem- en gegevensbeveiliging naar een hoger niveau te tillen.”

Programma ICT in ziekenhuizen

Gedurende de periode 2017–2019 stelt het ministerie van VWS 105 miljoen euro beschikbaar aan ziekenhuizen en andere instellingen voor medisch-specialistische zorg om hen in staat te stellen hun ICT-infrastructuur patiëntgerichter te maken en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Hiermee krijgt de patiënt op veilige wijze toegang tot zijn gegevens en kan hij deze gebruiken voor regie over zijn gezondheid, bijvoorbeeld door de inzet van apps of delen met andere zorgverleners. Door de standaardisering van de gegevensuitwisseling wordt ook een basis gelegd voor de inzet van e-health in de zorg en de ontwikkeling dat zorg steeds meer in netwerken en door meerdere zorgverleners wordt geleverd.

Nictiz kan voorlopig door

Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) - het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert – krijgt tot en met 2022 jaarlijks een bedrag van 5,5 miljoen euro. Het krijgt dit geld onder meer voor het coördineren van de ontwikkeling van ICT- en informatiestandaarden en voor de implementatieondersteuning bij het gebruik van deze standaarden. Verder ondersteunt Nictiz bij de efficiënte inzet van eHealth en fungeert het als nationaal en internationaal kennis- en expertisecentrum bij de ontwikkeling en het gebruik van ICT in de zorg.

Gegevensuitwisseling pathologielaboratoria

De Stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) beheert de landelijke databank met alle pathologie-uitslagen en het computernetwerk voor de gegevensuitwisseling met alle pathologielaboratoria in Nederland. Voor de uitvoering van deze activiteiten is in 2018 een bedrag beschikbaar van 3,6 miljoen euro – net als in de jaren erna tot in ieder geval 2022.

CBG: snel investeren in nieuwe ICT

Er wordt top dit moment een inventarisatie gemaakt van een nieuwe ICT-oplossing voor het aCBG (het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, red.) voor de komende jaren. “In de afgelopen jaren zijn geen tot weinig investeringen gedaan in ICT. Hierdoor voldoen de huidige systemen niet (geheel) meer aan de eisen (ook de aansluiting naar de Europese systemen). Momenteel wordt geïnventariseerd hoe en welke nieuwe ICT-oplossingen gedaan dienen te worden”, valt te lezen in de begroting voor 2018.

Exploitatie C2000

Verderop in de begroting staat dat het ministerie van VWS 4,8% bijdraagt aan de exploitatiekosten van C2000, het digitale communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten. “Daarmee is het aandeel van de ambulancezorg gedekt. Deze uitgaven bedragen voor 2018 4,2 miljoen euro.”

Big data

In het najaar van 2017 volgt conform eerdere toezeggingen een Kamerbrief met visie op big data, staat in de begroting. “In navolging van deze brief is voor 2018 en verder 1 miljoen euro beschikbaar om vervolgstappen te zetten. De verwachting is dat daarbij in ieder geval de ethische aspecten van big data en privacy een belangrijke rol zullen spelen.”

Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.