Loopbaan

Carriere
alleen op kantoor

Loyaliteit loont (niet)

Hoe gaat HR in IT om met trouwe werknemers?

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Joakim Jardenberg
18 juni 2019

Hoe gaat HR in IT om met trouwe werknemers?

Met het veranderen van de arbeidsmarkt is de rol en vraag naar IT-specialisten ook veranderd. Er is een ware run ontstaan op de expertise van IT’ers en als de verhalen mogen worden geloofd, worden er gouden bergen beloofd aan zij die overstappen naar een nieuwe werkgever die verlegen zit om hun expertise. Maar hoe zit dat met de loyale IT’er, die zijn huidige werkgever voor langere tijd trouw blijft?

De krapte op de arbeidsmarkt duurt voort en dus valt te verwachten dat de arbeidsvoorwaarden voor de gemiddelde IT’er er zeker niet op achteruit zijn gegaan, om zo de zo gewilde IT’er binnenboord te houden.

Aantrekkende arbeidsmarkt

Om dit te bewerkstelligen, zouden werkgevers bijvoorbeeld kunnen schermen met verbeterde (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Toch blijkt uit het salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot – dat dit jaar voor de 20e keer werd gehouden – dat de arbeidsvoorwaarden van IT’ers volgens de respondenten niet direct aantoonbaar op positieve manier worden beïnvloed door de aantrekkende arbeidsmarkt.

Van de ondervraagden geeft 79% aan dat de arbeidsvoorwaarden in het afgelopen jaar gelijk zijn gebleven met het jaar daarvoor. Slechts één op de zeven respondenten (14%) geeft aan dat ze er op vooruit zijn gegaan in het afgelopen jaar. De groep die er qua arbeidsvoorwaarden op achteruit is gegaan in het afgelopen jaar, ligt met 7% van de ondervraagden aanmerkelijk lager.

Loondienst voordelig?

Van de in totaal 2.682 respondenten die zijn begonnen aan ons onderzoek, zijn 1.688 respondenten in loondienst. Van deze groep geeft 18,3% aan dat ze inderdaad een aanmerkelijke salarisverhoging of een toenemend aantal extraatjes ontvangen als gevolg van het aantrekken van de arbeidsmarkt. Hiermee lijken ze dus meer voordeel te genieten dan hun zelfstandige IT-broeders, waardoor het gemiddelde op de eerdergenoemde 14% uitkomt. Een kwart van de respondenten in loondienst verwacht nog dit jaar een verbetering in salariëring of extraatjes te zien, gevolgd door 13% die denkt dat dit pas volgend jaar op zijn vroegst gebeurt.

Rooskleurige toekomst?

Bijna de helft van de ondervraagden ziet de toekomst minder rooskleurig in bij de huidige werkgever als het aankomt op een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Deze 746 personen zien het niet gebeuren dat de voorwaarden voorlopig zullen verbeteren. Samen met de groepen die nog geen verbeterde voorwaarden hebben ervaren, maar dit wel in de toekomst verwachten, vormt deze groep de meerderheid. In totaal bedraagt de totale groep die op het moment van ondervragen nog geen positief effect van de arbeidsmarkt ervaart, zo’n 72% van de 1.688 ondervraagden in loondienst, wat neerkomt op 1.387 personen. Opvallend is dat de hoeveelheid positieve signalen bij IT’ers die in loondienst zijn bij een IT-bedrijf, hoger ligt dan de bij de hoeveelheid IT’ers dat in loondienst is bij een niet-IT-bedrijf.
Volledig in die lijn is ruim de helft, zo’n 60%, van de groep IT’ers die voorlopig geen verbetering in de arbeidsvoorwaarden ziet, in dienst bij een niet-IT-bedrijf.

Salarisontwikkeling

Als het gaat om loontonwikkeling, is er onderscheid te maken in de groep die wel of geen verandering van baan heeft gehad in de afgelopen twaalf maanden. De loyaliteit binnen de ondervraagden is sowieso opvallend: gemiddeld werken de ondervraagde IT’ers tien jaar binnen de organisatie waar ze op het moment van ondervragen werkzaam waren. Maar als het aankomt op de ontwikkeling in loon, is het interessant om te zien wat de effecten zijn van een verandering van werkgever op het percentage waarin de salariëring toeneemt, tegenover de gemiddelde salarisgroei van werknemers die niet van werkgever veranderen.

De IT-professionals die hun werkgever trouw bleven, konden dit jaar gemiddeld rekenen op een salarisgroei van 3%. In de onderzoeksresultaten van een jaar geleden lag dit nog op 2,5% en een jaar daarvoor werd een gemiddelde van 2% behaald. Er zit dus een toename van een half procent per jaar in de gemiddelde salarisgroei, wat op zichzelf een positieve ontwikkeling kan worden genoemd.

Andere baan, hoger loon

Maar wie kijkt naar de groei in salaris van IT’ers die wél van werkgever veranderen, ziet een grotere groei in de gemiddelde lonen. De 'jobhoppers' werden dit jaar gemiddeld met 6,5% hoger loon gewaardeerd dan bij hun vorige werkgever.

Dat is op zichzelf niet vreemd, zegt Hella Sylva, senior consultant van Berenschot. “Het lijkt wellicht alsof het daarmee loont om een andere werkgever te zoeken, maar de verandering van werkgever an sich hoeft niet per se de reden te zijn van deze hoger liggende loongroei. De réden van het veranderen van baan is van grote waarde om dit percentage goed te beoordelen en een goede conclusie te trekken. Zo is het vaak zo dat als mensen van baan veranderen, ze ook een andere en vaak hogere functie krijgen. En bij een hogere functie hoort nu eenmaal een hoger salaris. Mensen zitten bij hun huidige werkgever of functie meestal in een bepaalde salarisschaal, die na een verandering van baan of functie veel hoger kan uitvallen. En het komt daarbij nu eenmaal minder vaak voor dat mensen die van baan veranderen, akkoord gaan met een lager salaris dan ze daarvoor verdienden.”

Daarnaast is het volgens Sylva ook niet zo dat het veranderen van werkgever altijd voortkomt uit onvrede over de huidige werkgever. Er kan tenslotte sprake zijn van een groeiplafond op persoonlijk niveau binnen een bepaalde organisatie, zo geeft ze aan. “Een verandering van baan hoeft ook niet te maken te hebben met een onderwaardering van hun voorgaande werkgever in primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden. Het kan immers heel goed zo zijn dat IT’ers bij hun voorgaande werkgever niet voldoende personele doorgroeimogelijkheden in het vooruitzicht hadden, terwijl ze hier carrièretechnisch wel aan toe waren of dat ze wel gewoon marktconform werden beloond.”

Afnemende salarisgroei

Toch is het ook interessant te kijken naar de ontwikkelingen rondom die salarisgroei voor ‘jobhoppers’ in de afgelopen jaren. Zoals eerder beschreven, groeide het salaris van deze groep vorig jaar met gemiddeld 6,5%. Maar anders dan bij de loyale werknemers is hier geen toenemende groei met een half procent per jaar te noteren over de afgelopen drie jaar. In 2018 lag het gemiddelde van de salarisgroei nog op 8%, wat dus betekent dat er in het afgelopen jaar minder lucratieve overstappen naar andere werkgevers werden gemaakt dan het jaar daarvoor. Vergeleken met 2017 ligt dit verschil op 1%. Toen kregen van baan veranderende IT’ers er nog gemiddeld 7% aan loon bij ten opzichte van hun oude werkgevers.

Van alle respondenten die salarisgroei konden noteren in het afgelopen jaar, gingen de IT’ers die een functiewijziging, promotie of taakverzwaring kregen, er het hardst op vooruit; zij kregen er gemiddeld 8,5% bij. De periodieke salarisverhoging en de verhoging door toenemende werkervaring zorgden beide voor een gemiddelde groei van 3%. Datzelfde geldt ook voor de IT’ers die door goed functioneren een salarisverhoging kregen.

Moeilijke conclusie

Volgens Hella Sylva is het dus ook moeilijk om zwart-wit te kunnen concluderen of loyaliteit wel of niet loont in de IT. De lonen groeien immers aan beide kanten, dus zowel bij loyale werknemers als IT’ers die van baan veranderen. Maar in de secundaire arbeidsvoorwaarden ligt ook een groot stuk waarde, zo zegt de senior consultant van Berenschot. “Je ziet in de praktijk vaak dat werknemers die langere tijd in dienst zijn bij een bepaalde werkgever, meer opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen dan IT’ers die net onderdeel zijn geworden van een bedrijf. Voor IT’ers kan het zomaar heel interessant zijn om bij hun huidige werkgever te blijven, als dat betekent dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen middels deze opleidingsbudgetten. De vraag is ook of heel vaak veranderen van baan op langere termijn in het voordeel van de IT’er werkt en dus wel wenselijk is.”

Bij IT-dienstverlener PEAK-IT is personeelsbehoud tot één van de grootste speerpunten uitgeroepen, zo vertelt Director Operations Richard Stassen aan AG Connect. Hiervoor werd de portemonnee flink opengetrokken. “Ik schat dat het bruto-maandsalaris van zowel nieuwe als bestaande personeel de afgelopen 2 tot 2,5 jaar gemiddeld met zo’n 300 tot 500 euro is gestegen.” Ook in de secundaire arbeidsvoorwaarden werd geïnvesteerd, want er is volgens Stassen meer nodig dan extra salaris alleen. “We investeren al heel veel geld in de ontwikkeling en scholing van onze werknemers middels onze Academies. Maar we hebben ook ons loopbaanprogramma geïntensiveerd. Wij hebben de afgelopen tijd 10 fieldmanagers aangesteld, die als dedicated loopbaancoach van de IT’ers fungeren.”  

Geen goedkope, maar wel een effectieve werkwijze, zo vertelt Stassen. “Het duurt even voordat je het hebt terugverdiend, maar we kunnen nu al meten dat de medewerkerstevredenheid enorm is gestegen en dat het personeelsverloop bijna is gehalveerd.” 

De vraag of loyaal zijn aan een werkgever nu daadwerkelijk loont, is dus maar moeilijk te beantwoorden. Het is afhankelijk van factoren als doorgroeimogelijkheden, salarisplafonds en perspectief. Kijkend naar de onderzoeksresultaten is er enerzijds dus sprake van een gemiddeld hogere loonstijging bij het wisselen van werkgever, maar is er meer dan enkel de euro’s die men periodiek op het banksaldo bijgeschreven krijgt. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto’s, opleidingsbudget, coaching en vakantiedagen zijn ook van grote invloed op de tevredenheid van een werknemer, en zijn samen met de kansen die men binnen een organisatie krijgt op het gebied van doorgroeimogelijkheden en zelfstandigheid dus zeker de moeite waard om in ogenschouw te nemen.  

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (juni-julinummer 2019). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, klik dan hier voor de inhoudsopgave.

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.