IT-projecten Rijk vorig jaar weer fors duurder

20 mei 2011

Het EPD-project van het ministerie van VWS, dat na verwerping van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt stopgezet, werd bijna 30 miljoen euro duurder in 2010. Het project Indigo (voor logistieke ondersteuning van de IND), dat bij de herindeling van de ministeries van Justitie naar Binnenlandse Zaken ging, werd 15,5 miljoen euro duurder.

Elf van de 44 grote projecten vielen in 2010 opgeteld 51,84 miljoen euro goedkoper uit. Deze meevallers werden soms veroorzaakt doordat de realisatie uiteindelijk goedkoper uitpakte. Maar vaak ook was de reden dat onderdelen van projecten zijn geschrapt of in een apart vervolgproject zijn ondergebracht. De grootste meevaller, 16,01 miljoen, werd geboekt op het E-Customs-project van Financiën, waar na herijking onderdelen vervielen. Het is wel nog steeds 28,3 miljoen euro duurder dan initieel begroot, deels omdat er zaken toegevoegd zijn. Het UBR-project van het UWV werd 14 miljoen euro goedkoper. Hiervoor is in de stukken geen duidelijke reden te vinden. Een meevaller van 8,06 miljoen op het EMCS-project van Financiën is te danken aan het verschuiven van onderdelen naar E-Customs.

Per saldo komen de overschrijdingen van de grote projecten uit op 85,41 miljoen euro, blijkt uit de jaarrapportage van de Algemene Rekenkamer over de bedrijfsvoering van het Rijk in 2010. Afgelopen woensdag legde het kabinet in de Tweede Kamer verantwoording af over overheidsfinanciën en behaalde beleidsdoelen.

Eind 2010 waren er nog 36 grote en projecten met hoogrisico in uitvoering, waarvoor de totale meerjarig geraamde ICT-kosten 1,942 miljard euro bedragen. Er kwamen in 2010 dertien nieuwe projecten bij, dertien projecten van het ministerie van Defensie vallen dit jaar buiten de rapportage van de Algemene Rekenkamer. Zeven grote projecten zijn in 2010 afgerond, zeven andere projecten zijn in 2009 stopgezet. Het totaal van de kostenschattingen voor de 23 projecten waarover ook vorig jaar is gerapporteerd en die in 2011 doorlopen, is per eind 2010 met 172 miljoen euro toegenomen. In 2009 zorgden 20 van de 34 grote Rijksprojecten voor een kostenoverschijding van bijna 400 miljoen euro. Bij elkaar opgeteld liepen de projecten toen bijna zestig jaar uit de planning.

De afgelopen jaren is de belangstelling voor de beheersing van de ICT-projecten (met een budget groter dan 20 miljoen euro) toegenomen, door de stelselmatige overschrijdingen van looptijd en budget. De rapportage van de Rekenkamer is een van de instrumenten om meer grip op de grote IT-projecten te krijgen. De aanstelling van CIO’s (chief information officers) op de departementen is een andere.

CIO heeft nog vaak geen grip
Opvallend is dat slechts 12 van de 44 grote projecten qua budget onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de CIO van het betreffende ministerie vallen. Dat geldt voor de zes projecten van het ministerie van Defensie en de zes van Financiën. Volgens de Rekenkamer hebben de CIO’s van de ministeries wel meer inhoudelijke controles op de grote IT-projecten van hun departementen uitgevoerd. De betrokkenheid van de CIO’s bij de projecten is verbeterd, stelt de Rekenkamer. Ook zijn zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), die samen 7 van de 44 grote projecten uitvoeren, tijdiger voor inventarisatie van hun projecten benaderd. Verder zijn de ministeries verplicht projectplannen op te stellen en externe kwaliteitstoetsen uit te voeren zoals gateway reviews en audits.

Er wordt momenteel gewerkt aan een methode om de kwaliteit van de schattingen van kosten en doorlooptijden en het inzicht in de oorzaak van herijkingen te verbeteren en in de rapportage van volgend jaar te gebruiken. Volgens de Rekenkamer zijn de rapportages dit jaar beter tot stand gekomen dan in 2009 het geval was. De gerapporteerde informatie is in het algemeen voldoende onderbouwd en het voorgeschreven rapportagemodel is volledig ingevuld.

De Algemene Rekenkamer heeft de problemen bij de Belastingdienst in de informatieketen voor de toekenning van toeslagen onderzocht. Inmiddels zijn er verbeteringen doorgevoerd in de lopende ICT-projecten en de samenhang tussen de systemen. Ondanks de verbeteringen doen zich in de bedrijfsvoering nog onvolkomenheden voor, stelt de Rekenkamer; met name in het systematisch testen van ICT-systemen en de beheersing van ICT-uitgaven. Een nieuw geautomatiseerd toeslagensysteem bleek in 2010 nog niet klaar om te kunnen worden geïmplementeerd. De Belastingdienst werkt aan de verbetering van het testen, maar de invoering van de nieuwe testmethoden heeft vertraging opgelopen.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!