Innovatie & Strategie

Infrastructuur
Mona Keijzer

EZK laat snel internet in buitengebieden over aan lokale overheden

Economische Zaken ziet rol voor lokale overheden als marktwerking faalt.

Mona Keijzer © Shutterstock Nancy Beijersbergen
18 mei 2021

Economische Zaken ziet rol voor lokale overheden als marktwerking faalt.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil dat Nederland overal voorzien wordt van snel internet, maar neigt er niet naar om daar vanuit de landelijke overheid een actievere rol in te nemen. Marktwerking is het antwoord voor de uitrol van snelle internetverbindingen. Keijzer erkent wel dat die soms tekortschiet en ziet dan een rol voor lokale overheden.

"De inzet is om de connectiviteitsdoelstelling te behalen en iedereen van snel internet te voorzien", stelt Keijzer in haar beantwoording van Kamervragen. Ze geeft daarbij aan dat een geactualiseerde overzichtskaart van internetsnelheden in Nederland inmiddels online is gepubliceerd. Die bijgewerkte breedbandkaart had in het eerste kwartaal van dit jaar, of "eerder indien mogelijk", beschikbaar moeten zijn.

Monitoren en kennisuitwisseling

"De nieuwe kaart toont de beschikbaarheid van snel vast internet in Nederland in 2020. In een Kamerbrief die gelijktijdig met de beantwoording van deze vragen aan de Kamer is gestuurd, wordt nader ingegaan op de laatste stand van zaken aangaande de beschikbaarheid van snel vast internet", schrijft de staatssecretaris van EZK.

Keijzer spreekt de notie tegen dat het ministerie slechts doet aan 'nauwlettend monitoren' van de situatie voor het behalen van de overheidsdoelstelling om Nederland snel internet te geven. Het officiële doel is om eind 2023 tenminste 99,5% van de adressen in ons land kan beschikken over een internetverbinding van tenminste 100 Mbps. Uiteindelijk moet dat 100% worden, aldus de gewijzigde motie Van den Berg.

"Naast het nauwlettend monitoren van de voortgang van de uitrol van snel vast internet met een snelheid van ten minste 100 Mbps, faciliteer ik ook in de kennisuitwisseling tussen provincies en sta ik samen met het ministerie van BZK en Europa Decentraal de lokale overheden bij in advies over de Europese staatssteunkaders", antwoordt Keijzer op een van de Kamervragen van CDA-Kamerlid Joba van den Berg.

Meer glasvezel in 2020

Die lokale overheden krijgen van de staatssecretaris een rol toebedeeld als marktwerking toch niet of niet voldoende zorgt voor snel internet. Terwijl er in 2020 aanzienlijk meer glasvezel is uitgerold naar woningen dan in voorgaande jaren, zijn er toch ook nog buitengebieden die verstoken blijven van snelle internetverbindingen. "De uitrol in het buitengebied door marktpartijen vindt momenteel nog steeds plaats, ook in (een deel van) de buitengebieden die door bureau Dialogic in zijn prognose uit 2019 als uitdagend werden aangemerkt."

Onderzoeks- en adviesbureau Dialogic gaf eind 2019 een overzicht van lastig te ontsluiten gebieden in Nederland. Dit omvat zo'n 1.200 woonadressen in Zuid-Limburg, 7.000 woonadressen in Zeeland, 4.000 woonadressen op de Zuid-Hollandse eilanden en 1.300 woonadressen aan de Hollandse kusten. Keijzer erkent dit: "Tegelijkertijd zijn er ook (delen van) buitengebieden waar de aanleg aanvankelijk was aangekondigd of gestart, maar waar de uitrol is gestaakt omdat ontsluiting van het gebied toch te kostbaar of ingewikkeld is gebleken."

"De uitrol door de markt bleek dus in de praktijk enerzijds gunstiger dan gedacht, maar anderzijds ook weerbarstiger. Deze combinatie van meevallers en tegenvallers maakt nog eens duidelijk dat het van belang is extra aandacht te blijven besteden aan de uitdagende buitengebieden en dat de ontsluiting daarvan veelal lokaal maatwerk vraagt."

Praktische en/of financiële steun

Voor het opzetten, aanjagen of zelfs uitvoeren van dat lokale maatwerk geeft staatssecretaris Keijzer het stokje door aan lokale overheden. "Er lopen op dit moment bij diverse provincies acties om al dan niet met behulp van praktische dan wel financiële steun, de adressen in de moeilijke buitengebieden alsnog van snel internet te voorzien. Daar waar de markt de uitrol uiteindelijk niet oppakt, bestaat er de mogelijkheid voor lokale overheden om staatssteun te verlenen."

"Zoals benoemd, gaat het bij de ontsluiting van de overgebleven gebieden veelal om lokaal maatwerk, waarbij de geschikte oplossing onder meer afhankelijk is van de kosten van aanleg en de reeds aanwezige infrastructuur waar al dan niet op aangekoppeld kan worden. Dit was reeds in 2010 al door de Taskforce Next Generation Networks benoemd, alsmede het advies dat waar de markt het niet oppakt, er een rol ligt voor lokale overheden om de uitrol van snel internet te bevorderen."

EZK biedt kennis en advies

Dit bevorderen kan dan bijvoorbeeld door telecombedrijven tegemoet te komen door kostendekkende en uniforme tarieven te hanteren voor leges en graaf- en herstelwerkzaamheden, haalt Keijzer aan. Daarnaast noemt ze de mogelijkheid om "slimme totaalafspraken te maken" over zaken als graafdiepte, coördinatie van werkzaamheden en toezicht. "Mocht blijken dat de uitrol in deze lastige gebieden niet door de markt wordt opgepakt, dan bestaat er de mogelijkheid voor lokale overheden om staatssteun te verlenen, waarbij ik hen waar nodig en wenselijk van specifieke kennis en advies kan voorzien."

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.