Vacature

IP-netwerk specialist

Vakgebied
Ondersteuning
Opleidingsniveau
HBO
Branche
IT-dienstverlening
Carrièreniveau
Mid career
Dienstverband
Tijdelijk / projectbasis
VNG
Den Haag
Den Haag

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 2 januari 2019. VNG Realisatie zoekt twee kandidaten voor deze functie.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Project GGI
Een van de projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende componenten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. De invoering van IPv6 als standaard internet adresprotocol voor gemeenten is één van de bouwstenen van de GGI. Om ook in de toekomst bereikbaar te blijven moeten gemeenten hun websites en mailservers ook via IPv6 ontsluiten. In een latere fase zullen de interne netwerken en ICT-systemen van gemeenten worden omgebouwd naar IPv6.

Momenteel zijn al ca. 100 gemeenten via IPv6 extern bereikbaar. Om tijdig voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen wordt ernaar gestreefd om eind 2019 minimaal 80% van alle gemeentelijke websites en mailservers via IPv6 bereikbaar te maken.

Meer informatie over gemeenten en IPv6 is te vinden op www.vngrealisatie.nl/producten/ipv6-bij-gemeenten  en over GGI op www.vngrealisatie.nl/ggi

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt door optreden en inzet actief bij aan de snelle implementatie van IPv6 bij gemeenten en werkt daarbij binnen de doelen en kaders die door de projectorganisatie IPv6 van VNG Realisatie zijn gesteld;
 • Bouwt relaties op met gemeenten die geïnteresseerd zijn in de invoering van IPv6;
 • Vertaalt samen met de projectorganisatie voor IPv6 de implementatieaanpak voor IPv6 naar concrete acties die met geïnteresseerde gemeenten verder worden uitgewerkt;
 • Ondersteunt gemeenten (waarvoor jij aanspreekpunt bent) met het uitwerken van hun plannen m.b.t. de externe bereikbaarheid van hun websites en mailservers via IPv6
 • Begeleidt en ondersteunt gemeenten bij de afstemming en realisatie van hun IPv6 plannen met hun leveranciers en providers;
 • Inventariseert concrete vragen, wensen en behoeften m.b.t. IPv6 bij gemeenten en probeert die zoveel mogelijk in te vullen m.b.v. de door VNG Realisatie ontwikkelde implementatietoolkit en doet zo nodig voorstellen voor aanpassing en eventuele uitbreiding van deze toolkit;
 • Helpt gemeenten bij het implementeren van de verplichte veiligheidstandaarden voor internet en mailverkeer;
 • Ondersteunt de implementatie van IPv6 bij de gemeenten met wie contact wordt onderhouden en legt waar mogelijk de verbinding met betrokken leveranciers in afstemming met de betreffende gemeente;
 • Neemt bij gemeenten belemmeringen t.a.v. de invoering van IPv6 en waar mogelijk ook GGI-Netwerk weg, zodat gemeenten in staat zijn om zelfstandig de implementatie vorm te geven;
 • Inhoudelijk volledig op de hoogte van de belangrijkste ins en outs van IPv6 en GGI qua stand van zaken en (on)mogelijkheden;
 • Operationeel aanspreekpunt voor gemeenten voor de technisch inhoudelijke vragen en in staat 80% van de vragen over IPv6 en GGI zelf te beantwoorden;
 • Doet pro actief voorstellen voor verandering en/of verbetering van de versterkte informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • Bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en zorgt voor adequate opvolging. Treedt hierin zowel faciliterend als – waar nodig – sturend op;
 • Rapporteert over de voortgang van de IPv6 implementatie bij gemeenten aan de projectleider IPv6 en v.w.b. GGI-Netwerk binnen de projectenstructuur van GGI en de teamcoördinator van het team Implementatie;
 • Zet monitoring en voortgangsbewaking om naar enthousiasmering van de gemeenten om samen voortgang in de implementatie te behalen;
 • Werkt daar waar nodig is samen met de accountmanagers van VNG Realisatie;
 • Schuift waar nodig is aan bij de overleggen van team Implementatie.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO werk- en denkniveau op het gebied van ICT- en informatiemanagement, met bij voorkeur specialisatie datanetwerken en IP;
 • Heeft technische kennis van gemeentelijke infrastructuren, internet en basiskennis van informatiebeveiliging;
 • Beschikt over uitgebreide toepassings- en productkennis van IP-netwerken en/of van bestaande gemeentelijke of overheidsdatanetwerken in de breedste zin van het woord;
 • Beschikt over praktische kennis van internetstandaarden IPv4 en IPv6 en het opzetten en implementeren van netwerken inclusief toekenning, indeling en beheer van nummerplannen;
 • Heeft bij voorkeur kennis van gemeentelijke kaders en normen voor architectuur (GEMMA) en informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten - BIG);
 • Heeft (tenminste 2 jaar) ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in de rol van adviseur of technisch projectleider m.b.t. informatie/ICT-management;
 • Heeft bij voorkeur ervaring in de rol van coördinator of expert in projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;
 • Heeft ervaring in het inbedden van projecten in het eigen lokale beleid van gemeenten en van samenwerkingsverbanden;
 • Heeft ervaring in het schakelen tussen de werelden van bestuurders, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT management en informatiebeveiliging, weet hierin synchroniciteit aan te brengen en weet deze werelden onderling te vertalen.

Doel van de opdracht
Als implementatie-adviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding en implementatie van IPv6, als onderdeel van het omvangrijkere GGI implementatieprogramma. De focus daarbij ligt op voor het samen met gemeenten en betrokken leveranciers realiseren van de externe bereikbaarheid via IPv6. Daarnaast help je gemeenten bij en uitwerken van hun plannen voor de implementatie van IPv6 op hun interne netwerken

Je maakt deel uit van de IPv6 projectorganisatie en fungeert als primair aanspreekpunt voor de gemeenten die je ondersteunt. Je faciliteert gemeenten in de uitwerking van hun plannen en de afstemming daarvan met hun leveranciers. Je bent zowel uitvoerend als tactisch bezig.


Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 90 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 5 december 2018, 12:00 uur. De eerste gesprekken zijn op maandag 10 december 2018, tussen 10:00 – 17:00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied ICT ontwikkeling en beheer. U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 5 december 2018, 12.00 uur

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolutions.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.