Vacature

Directeur Strategie en Cyber Security bij DICTU, EZK

Vakgebied
Management / consultancy
Opleidingsniveau
WO
Branche
Overheid
Carrièreniveau
Mid career
Dienstverband
Fulltime
Rijksoverheid
Den Haag / Assen
Nederland

Directeur Strategie en Cyber Security bij DICTU, EZK

 

Vacaturetype: vacatures bij de rijksoverheid
Naam: organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DICTU
Salarisschaal: 16
Standplaats: Den Haag of Assen (in overleg te bepalen)
Vacaturenummer: BABD 71-18
Publicatiedatum: 28 februari 2018
Sluitingsdatum: 23 maart 2018

Organisatie
De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor de ministeries van EZK (Economische Zaken en Klimaat), LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en een aantal andere ministeries. DICTU zet zich in om de beleids- en organisatiedoelen van zijn opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt DICTU in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de cloud en big data.

DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties en de bijbehorende dienstverlening. De focus ligt op steeds meer standaard- en gestandaardiseerde diensten. DICTU beschikt over specialistische ICT-kennis op het terrein van inspecties, subsidies, registers, geografische informatie (GIS), websites, apps en hoog beveiligde informatiesystemen.

In zijn dienstverlening stelt DICTU kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit, innovatie, efficiency en veiligheid centraal. Informatiebeveiliging is topprioriteit. Niet voor niets voldoen onze processen en systemen aan de internationale beveiligingsnorm ISO 27001. De Nederlandse burgers en bedrijven mogen erop vertrouwen dat de data en systemen die DICTU beheert niet in verkeerde handen komen.

DICTU wordt geleid door de Algemeen directeur en de directeuren Strategie en Cyber Security, Operatie (infrastructuur en dienstverlening) en Financiën & Inkoop. Dit collegiale directieteam bespreekt jaarlijks de opgave van DICTU en maakt dan aanvullende afspraken over de portefeuilleverdeling.

1200 gedreven professionals werken dagelijks vol enthousiasme en met focus op de klant en diens business aan DICTU-diensten in Den Haag, Assen en Zwolle. Meer informatie over DICTU is te vinden op de website.

De opgave
Van de directeur Strategie en Cyber Security wordt gevraagd om op twee kerndomeinen de DICTU-organisatie te ontwikkelen naar een hogere mate van volwassenheid: strategie en cybersecurity.

Recent is besloten de strategische functie te herzien en opnieuw in te richten. Aanleiding is de ambitie van DICTU om partner in beleid, uitvoering en toezicht te zijn. DICTU wil eerder betrokken zijn bij de voorbereiding van de digitaliseringsvraagstukken van opdrachtgevers en zodoende gezamenlijk de ICT-consequenties in beeld brengen. Dit helpt DICTU bij het samenstellen van het dienstenportfolio. De voorspelbaarheid ten aanzien van groei en/of afname van bepaalde diensten neemt hierdoor toe, er is meer ruimte voor het ontwikkelen van generieke diensten en voor het ondersteunen van (business) innovatie. DICTU werkt daarbij nauw samen met de CIO-office van het ministerie van EZK.

Tot de opgave van de directeur Strategie en Cyber Security behoren het verder inrichten en uitbouwen van strategisch accountmanagement, alliantievorming, leveranciersmanagement, business development en consultancy, technologiebeleid, enterprise-architectuur en sourcingsbeleid. Veel van de zaken die ingericht moeten worden komen voort uit het veranderprogramma ‘Op weg naar DICTU 2021’. De directeur Strategie en Cyber Security is ervoor verantwoordelijk om deze veranderingen te laten ‘landen’ in de staande organisatie. Stakeholders bevinden zich op bestuursniveau binnen en buiten DICTU. Van de directeur wordt een hoge mate van bestuurssensitiviteit en samenwerkingsvaardigheden gevraagd.

Op gebied van cyber security is de directeur verantwoordelijk voor de borging van security in al zijn facetten en werkt aan een hoger volwassenheidsniveau. Het gaat om het borgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van ICT systemen en het beschermen van de privacy van burgers, bedrijven en gebruikers. Het DICTU Security Centre (DSC) valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. DSC speelt als kaderstellend, adviserend en controlerend orgaan van security een centrale rol. DSC  ziet toe op informatiebeveiliging die adequaat en up-to-date is. De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor het omzetten van de security richtlijnen en maatregelen in operationele processen en systemen. Van de directeur wordt verwacht dat zij/hij proactief reageert op actuele dreigingsbeelden, die voortdurend veranderen in termen van doelen, actoren en intensiteit. Zij/hij zorgt voor de juiste belangenafwegingen, bijvoorbeeld bij conflicterende belangen tussen business en security. Het directieteam dient in een dynamische omgeving te sturen op een soepel lopende samenwerking tussen operatie en staf.           

Van de directeur Strategie en Cyber Security wordt ook gevraagd om de samenwerking binnen DICTU, het departement en de diensten te bevorderen. Daarnaast is de samenwerking met stakeholders als NCSC en andere overheids ICT-dienstverleners essentieel.

Wat vraagt dit van jou?
Je hebt ruime ervaring met een omgeving die bestuurlijke sensitiviteit vraagt en hebt in eerdere functies leiderschap getoond: snel kunnen analyseren en doortastend acteren in situaties met grote onzekerheden. Ingewikkelde vraagstukken kun je afpellen tot de kern en je bent in staat om vooruit te kijken en daardoor proactief te handelen. Ook kun je ICT-strategie en cyber security ontwikkelen en realiseren. Je hebt duidelijke ideeën over ICT en de aanpak van cybersecurity nu en in de toekomst.

Ook kun je de missie en visie van DICTU overtuigend uitdragen.

Je bent samenbindend leider, geeft inspirerend richting en behaalt de afgesproken resultaten. Jij weet een goede balans te vinden tussen inhoud, proces en relatie, biedt medewerkers perspectief en stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jij leert medewerkers meer en betere afwegingen te maken en brengt zo de organisatie op een hoger plan. Het creëren van een veilig werkklimaat is daarbij een voorwaarde.

Zelf opereer je professioneel, open en onafhankelijk, je organiseert reflectie en feedback en vervult daarmee een voorbeeldrol. Enerzijds heb jij een goed inzicht in de vraagstukken, een sterke oordeelsvorming en kun jij de strategie ontwikkelen en realiseren, anderzijds ben jij in staat om verbinding te leggen met de interne en externe opdrachtgevers en profileert  DICTU als businesspartner. Daarbij laat je zien goed gevoel te hebben voor de verhoudingen tussen de eigenaar van DICTU, het CIO-office van EZK en LNV, de opdrachtgevers en beleidsdirecties.

Gevraagde kennis en ervaring
Genoemde opgaven vragen om:

 • ruime leidinggevende ervaring aan professionals, bij voorkeur op het niveau van directeur of nadrukkelijk directeurspotentie;
 • ervaring als leidinggevende in een uitvoeringsorganisatie;
 • ervaring met het ontwikkelen en realiseren van ICT-strategie en/of cybersecurity;
 • kennis van ICT en/of informatiemanagement.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Open, evenwichtig, zelfbewust, straalt gezag en vertrouwen uit;
 • coachend leider, vaardig in het opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook ontspannen werkcultuur;
 • analytische scherpte, resultaatgericht;
 • visionair;
 • omgevingsbewust, sterke externe oriëntatie;
 • bestuurssensitief en in staat zich onafhankelijk op te stellen in het krachtenveld en de rug recht te houden;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden.

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De directeur brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De directeur werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De directeur beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Een ABD-manager dient aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige directeur Strategie en Cyber Security wordt verwacht dat hij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie B, behoort om die reden tot de procedure. 

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 71-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mevrouw G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé
algemeen directeur DICTU
Telefoonnummer: tel. 088-041 4030 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure
Aris Jan Hofker
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: tel. 06-21101923 (maandag t/m donderdag)