Management

Juridische zaken

ConflICT: Softwaredistributie

11 december 2015

Veel softwareleveranciers maken ­gebruik van tussenpersonen die de software distribueren naar de beoogde eindgebruikers. Deze tussenpersonen hebben dan toegang tot specifieke markten, kunnen waardevolle bundels of oplossingen leveren waar de software dan deel van is, of beschikken over meer marketingmogelijkheden dan de leverancier.

Distributie of agentuur

In beginsel distribueert een distributeur op eigen naam en voor eigen risico. Zoals bij iedere vorm van distributie koopt ook de softwaredistributeur in bij de leverancier en verkoopt aan de afnemer. Wat echter ‘inkopen van licenties’ precies betekent, is juridisch onduidelijk. Betekent dit dat men een licentie inkoopt zoals een zaak (à la 7:5 BW en Beeldbrigade-arrest) of steeds licentieovereenkomsten sluit als gevolmachtigde tussen leverancier en eindgebruiker? Dit moet derhalve expliciet uit de distributieovereenkomst blijken.

Naast bemiddeling kent de wet ook de figuur van de agentuur. Het verschil tussen de agent en de bemiddelaar is dat een agentuurovereenkomst voor langere termijn wordt aangegaan en de bemiddelingsovereenkomst in beginsel gericht is op één of een specifiek omschreven aantal overeenkomsten. Het onderscheid tussen bemiddeling en agentuur is van belang omdat de rechten van de handelsagent niet eenvoudig weg te contracteren zijn. De agent heeft bijvoorbeeld recht op provisie en een vergoeding voor goodwill, en de opdrachtgever moet opgaaf doen van de grondslag voor de provisie. In de ICT-praktijk wordt gewerkt onder de opvatting dat eigenlijk altijd sprake is van bemiddeling en niet van agentuur, ook wanneer de bemiddelaar voor lange termijn opereert en een onbepaald aantal overeenkomsten nastreeft. Tot nu toe heeft niemand de behoefte gevoeld dit bij de rechter aan de orde te stellen.

Vormen van distributie

Om software te distribueren naar derden, de eindgebruikers van die software, zijn in beginsel twee ­vormen beschikbaar:

  1. Distributie in fysieke vorm naar eindgebruikers,
  2. Distributie als dienst (SaaS) naar eindgebruikers.

De eerste vorm is het meest gebruikelijk. Hierbij wordt een kopie van de software aan de distributeur gegeven, die vervolgens kopieën aan eindklanten geeft. Deze werkwijze is relatief eenvoudig en al lang bekend. Het opzetten van een SaaS-omgeving vereist daarentegen een significante investering. Een populaire variant van SaaS-distributie is dan ook dat de leverancier zorgt voor de hosting van de SaaS en de distributeur niet meer hoeft te doen dan klanten werven die met hem een gebruiksovereenkomst of SaaS-licentie sluiten.

Bij beide vormen kan vervolgens op vier manieren worden gewerkt:

  • Eén-op-één doorgeven van de software ­(distributie sec),
  • Her-verpakken en doorgeven onder de eigen naam van de distributeur (white label),
  • Verwerking in een eigen aanbod met meer dan enkel de software (value added),
  • Integratie in een eigen softwarepakket.

Het meest gebruikelijk is de eerste optie. Traditioneel wordt de software hierbij op een fysieke drager geleverd, al dan niet in een mooie doos in krimpfolie. Tegenwoordig is dit veel simpeler te realiseren door de software als download via internet te verschaffen. Het is in dit model gebruikelijk dat de eindgebruiker betaalt aan de distributeur, die vervolgens een vergoeding afdraagt aan de leverancier. De vergoeding zou een kortingspercentage op de normale prijs van de leverancier kunnen zijn, hoewel dit niet zonder meer kan, gezien het verbod op verticale prijsafspraken. De distributeur moet een eigen prijsbeleid ­kunnen voeren.

Het whitelabelmodel wordt ingezet wanneer de distributeur zich wil presenteren als de leverancier. De software wordt dan voorzien van zijn huisstijl en logo’s en daarna naar de eindgebruiker gedistribueerd. De feitelijke leverancier blijft buiten beeld.

Bij value-added reselling bundelt de distributeur de software met andere software en/of diensten, zoals training in het gebruik of de installatie en configuratie bij de eindklant.

Nog verder gaat de integratieovereenkomst waarbij de distributeur de software samenvoegt met eigen software en als één geïntegreerd geheel aan de eindgebruiker levert. Hierbij is gewoonlijk slechts één licentie nodig, namelijk op het geïntegreerde geheel.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!