team

Bouw ecosysteem voor ICT

man-1959859_640 © CC0 Public Domain Geralt
16 april 2009

Wat zijn de kansen voor COMICT?
“Het kabinet heeft 500 miljoen euro uit de aardgasbaten beschikbaar gesteld voor subsidies in het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Er bestond goede hoop dat daar nog 300 miljoen euro aan toe wordt gevoegd, maar inmiddels is duidelijk dat dat niet gebeurt. Er is echter wel voor 1,25 miljard aan voorstellen ingediend, dus er moet hoe dan ook gesneden worden. Chemie en hightech systems hebben beide het voordeel dat in die industrieën slechts een beperkt aantal bedrijven en kennisinstellingen actief is. Daardoor is de onderzoeksorganisatie makkelijker op orde te krijgen dan in de ICT-sector waar de vraagstelling en de deelnemers een veel grotere diversiteit kennen. Met COMICT zijn we er echter in geslaagd de door de overheid gevraagde samenhang te krijgen door de agenda rond vijf clusters in te richten.”

De overheid moet keuzes maken. Wat gebeurt er wanneer COMICT niet de gevraagde 150 miljoen krijgt?
“Ik heb liever dat er complete thema’s worden geschrapt dan dat de kaasschaaf erover gaat. Het is goed wanneer er keuzes worden gemaakt op basis van de kwaliteit van het voorstel en de maatschappelijke relevantie. Ook speelt de vraag of de industrie het zelf kan betalen. Wij bepleiten een samenhangend programma. Onderdelen schrappen is dan lastig. Bij BSIK [de vorige FES-subsidieronde] was dat veel eenvoudiger geweest, omdat de onderdelen kleinschaliger waren en minder onderling verband hadden.

Ook is de vraag of in deze tijd van crisis de bedrijven nog het bedrag kunnen investeren dat zij hebben toegezegd. Het kan gebeuren dat een van de 150 deelnemers omvalt. We moeten straks waarschijnlijk opnieuw om de tafel over de verdeling van het budget.”

Speelt het midden- en kleinbedrijf een rol in COMICT?
“In dit programma doen 34 grote ondernemingen en 83 mkb-organisaties mee. Dat is veel in vergelijking met andere programma’s. De reden is dat rond de grote bedrijven steeds vaker een ecosysteem van spin-offs en startersbedrijven ontstaat, warmee wordt samengewerkt. Technologiebedrijven stimuleren dat ook met interne incubators. ”

Is deelname van buitenlandse bedrijven gestimuleerd of ontmoedigd?
“Die afweging is lastig. Europese samenwerking wordt aan alle kanten aangemoedigd. Maar het gaat wel om Nederlands belastinggeld. Daar moet je dus een evenwicht in vinden. Er doet een aantal multinationale ondernemingen mee, zoals IBM. In het kader van Europese samenwerking zou overwogen kunnen worden onderzoek dat goedkoper of beter in het buitenland kan worden uitgevoerd, uit te besteden. Daarentegen is het, bij mijn weten, nog niet voorgekomen dat buitenlandse, publiek gefinancierde onderzoeksprojecten in Nederland worden uitgevoerd. In die zin hebben Europese landen nog een weg te gaan. Nederland steekt overigens gunstig af ten opzichte van andere lidstaten in de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven.”

Hoe is het intellectueel eigendom geregeld bij zoveel deelnemers?
“De regels die we hanteren komen eigenlijk van uit de voorafgaande BSIK-projecten. In principe heeft de partij die het meeste werk heeft verzet bij de totstandkoming van een patenteerbare technologie, ook het eerste recht op het intellectueel eigendom. De consortiumdeelnemers krijgen het gebruiksrecht op de technologie. Per project worden daar vooraf goede afspraken over gemaakt. Een enkele keer heb ik bij het tot stand komen van een participatieovereenkomst weleens lastige advocaten meegemaakt. Maar in praktijk komen meestal geen problemen voor.”

Het aantal deelnemers is uniek voor zo’n onderzoeksprogramma. Leidt dat niet tot een logge organisatie?
“Dat gevaar is aanwezig, maar we hebben er in de aanpak op ingespeeld. Het programma is opgedeeld in clusters die elk een ervaren projectmanager hebben. Die zorgt voor de kwaliteit en de samenwering binnen het cluster. Het topmanagement van het programma is erop gericht de samenwerking tussen de clusters tot stand te brengen en bemoeit zich niet met clustermanagement. Het topmanagement en het clustermanagement zijn beide gericht op het signaleren van ‘deliverables’ die ook in andere projecten kunnen worden gebruikt. De uitwisseling wordt verder gestimuleerd met behulp van jaarlijkse workshop-bijeenkomsten voor het hele consortium en via de website.”

Blijven de relaties gevormd in zo’n programma ook daarna bestaan?
“Het ontstaan van een ecosysteem is het belangrijkste in de lijst strategische doelen van het programma. De kwaliteit van samenwerken is een belangrijke weegfactor in het oordeel van de commissie van wijzen die over het programma oordeelt. Waar mogelijk bouwen we voort op consortia die al in eerdere programma’s zijn gevormd. In dat kader is de samenwerking met een aantal ICT Innovatie Platforms (IIP’s) belangrijk. Die zijn zelf in feite kleinere ecosystemen.”

Is het nu afwachten geblazen tot in de zomer het besluit valt?
“Voor die tijd hebben we nog hoorzittingen waar we voor de verschillende beoordelingscommissies de plannen toelichten en zullen we lobbyen voor het programma. Ondertussen bieden we op 12 mei het langetermijnplan ICT2030 aan minister Van der Hoeven aan waarin we onze visie geven op het belang van ICT in het kabinetsstreven naar een gezond, veilig en welvarend Nederland in 2030. Dat plan bouwt voort op COMICT en laat zien dat om dat doel te bereiken nu al een aantal concrete stappen moeten worden gezet.

 

 

COMICT bundelt
COMICT is een vierjarig onderzoeksprogramma voor de ICT-sector. Het budget bedraagt 310 miljoen euro, waarvan 74 miljoen is toegezegd door 117 bedrijven en 34 nonprofitorganisaties. De 19 deelnemende kennisinstituten dragen 83 miljoen bij en voor het resterende bedrag van 153 miljoen ligt een verzoek bij het kabinet voor subsidie uit het FES (aardgasbatenfonds)

COMICT heeft vijf pijlers:
Well-being, Safety, Mobility, High-tech en de Creative Industry. Verder is er nog een onderdeel eScience, dat zich richt op de ontwikkeling van ICT voor andere wetenschappen.

 

 

 

 

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Inloggen

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!