Management

Datamanagement
logo

Blockchain-Coalitie presenteert actieagenda

Energievoorziening, financiële dienstverlening, logistiek en zorg efficiënter maker

30 maart 2017

Energievoorziening, financiële dienstverlening, logistiek en zorg efficiënter maker

Minister Kamp van Economische Zaken neemt vandaag de actieagenda van de Nationale Blockchain-Coalitie in ontvangst. De agenda is een gezamenlijk initiatief van ruim twintig organisaties uit de logistieke, energie- en financiële sector, alsmede kennisinstellingen en overheden. Met de agenda hoopt de coalitie Nederland op te stoten naar een internationale pioniersrol in de toepassing van blockchain technologie.
 
De actieagenda richt zich allereerst op de ontwikkeling van zogenoemde digitale identiteiten, waarmee personen, objecten en rechtspersonen als onderdeel van een blockchain digitale transacties kunnen verrichten. Daarnaast werkt de coalitie aan oplossingen op het gebied van wetgeving en acceptatie. Ook over kennisontwikkeling zijn afspraken gemaakt.

De Nationale Blockchain-Coalitie is een samenwerkingsverband van overheden en bedrijven. Deelnemer zijn onder meer ABN AMRO, ING, de Volksbank, Nationale Nederlanden, Havenbedrijf Rotterdam, Enexis, Alliander, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Brightlands en de Ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit de kennisinstellingen doen onder meer mee: TU Delft, Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit, Centrum voor Wiskunde en Informatica, NWO en TNO mee. Het maatschappelijk perspectief wordt ingebracht door het 'platform voor de informatiesamenleving' ECP.

Noodzaak

De noodzaak tot coalitievorming rond de blockchain is onder meer ingegeven door de fase van de ontwikkelingscurve waarin de technologie zich nu bevindt:

  • de ontwikkeling van Blockchain is nog experimenteel en zal daarom ook tussen betrokken partijen iteratief moeten verlopen;
  • de expertise binnen alle gebieden is nog schaars en moet optimaal gedeeld kunnen worden ten behoeve van het halen van resultaat;
  • iedere sectorale context vergt weliswaar haar eigen operationalisering, maar er zijn zeker ook gemeenschappelijke opgaves;
  • er is tegelijkertijd een nieuwe en een oude wereld te onderhouden, zodat coördinatie van samenhangende transities vereist is.

De benodigde financiering voor de uitvoering van de actieagenda wordt opgebracht door de publieke en private partners. De gezamenlijke startfinanciering van de founding partners bedraagt 725.000 euro, waarvan ca. 200.000 euro door bedrijven en ca. 500.000 euro door overheden. Daarnaast dragen de founding fathers (bedrijfsleven, kennis, overheid) bij door het leveren van menskracht voor de realisatie van de actieagenda.

Gedistribueerde vastlegging

Blockchain is een technologie en werkwijze voor uitwisseling en vastlegging van digitale gegevens en betalingen, zonder tussenkomst van een derde partij. Met blockchain-technologie kunnen grote netwerken van leveranciers en klanten naar verwachting veiliger en efficiënter opereren. Misbruik is moeilijk, omdat iedere transactie gedistribueerd wordt vastgelegd en volledig transparant is. Een van de bekendste en tot dusverre waarschijnlijk ook meest succesvolle toepassingen van de blockchain is de virtuele valuta bitcoin. 

De founding partners van de Nationale Blockchain-Coalitie verwachten dat dit grote invloed zal hebben op onder andere energievoorziening, financiële dienstverlening, logistiek en gezondheidszorg. De coalitie voorziet positieve effecten op de autonomie van burgers, transparantie van transacties, cybersecurity en vermindering van administratieve lasten. De verwachting is dat brede omarming van blockchaintechnologie de komende decennia grote, snelle veranderingen teweeg gaat brengen, vergelijkbaar met de opkomst van het internet.

Minister Henk Kamp, Economische Zaken benadrukt dat het een goede zaak is dat Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk al vroeg ervaring opdoen met de nieuwe technologie: "Blockchain kan de wijze waarop we digitaal betalingen doen of gegevens uitwisselen op vele wijzen veranderen, vergemakkelijken en veiliger maken. Door als Nederland voorop te lopen met de toepassing van innoverende technologieën, blijft onze kenniseconomie vooruitstrevend en van wereldniveau. Dat levert banen en inkomsten op.

René Penning de Vries, van Team ICT benadrukt dat er nog veel moet worden gedaan voordat de technologie klaar is voor grootschalig gebruik: “Ontwikkeling en invoering van blockchain vraagt een gecoördineerde aanpak van uitdagingen door partijen uit vele sectoren. Als Nederland in dit pioniersstadium de kansen grijpt die er liggen, kunnen we op het gebied van blockchain een voorloper in de wereld worden.

ABN AMRO is een van de coalitiepartners van het eerste uur. Hoofd Innovation Centre Arjan van Os voorziet dat de blockchain een belangrijke rol gaat spelken in de versterking van het vertrouwen in digitale transacties: "Deze technologie brengt een positief effect met zich mee voor de efficiency van organisaties die actief zijn binnen de financiële sector.”

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.