Loopbaan

Carriere

9 vragen over de registratieplicht bij detachering

7 september 2012
 1. De WAADI wat?
  Per 1 juli 2012 is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) gewijzigd. Sinds die datum zijn alle uitzend-, payroll- en detacheringsbedrijven wettelijk verplicht zich als uitleenbedrijf in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zo moet duidelijk worden welke ondernemingen arbeid ter beschikking stellen.
 2. Wat was de aanleiding voor de wetswijziging?
  De nieuwe registratieplicht houdt verband met de verschijnselen van fraude en misbruik rondom het uit- en inlenen van arbeidskrachten in sommige economische sectoren. De wetswijziging moet deze malafide bureaus bestrijden, uitbuiting van werknemers tegengaan en de rechtspositie van uitleenkrachten versterken. Zo kan er beter worden opgetreden tegen het niet betalen van het wettelijk minimumloon.
 3. Voor wie geldt de registratieplicht?
  De registratieplicht is van toepassing op alle economische sectoren, dus ook de IT-sector, en geldt voor alle bedrijven die arbeidskrachten aan een derde, ook wel inlener genoemd, ter beschikking stellen om onder toezicht en leiding van een inlener werkzaam te zijn. Hierbij geldt dat de benaming van de dienst (detachering, bodyshopping, payrolling, et cetera) niet relevant is. De registratieplicht is ook van toepassing op zogeheten gemengde bedrijven, waarvan de IT-dienstverlening slechts voor een deel bestaat uit het uitlenen van personeel en die voor het overige bestaat uit andere IT-diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van eigen softwareprojecten, het beheer van systemen of consultancy. Ook als het uitlenen van personeel slechts eenmalig of incidenteel gebeurt is registratie verplicht.

  In een beperkt aantal gevallen is registratie NIET van toepassing: bij aanneming van werk, bij collegiale uitlening en bij intra-concernuitlening (het onderling uitlenen binnen een onderneming met verschillende werkmaatschappijen). “De wet geldt bijvoorbeeld niet voor die vormen van IT-dienstverlening die zich niet als ‘het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ laat bestempelen, zoals het uitvoeren van projecten of het uitvoeren van beheercontracten”, licht Peter van Schelven, jurist bij branchevereniging ICT~Office toe. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een zzp’er die opdrachten aanvaardt. Dan moet het wel gaan om iemand met een eenmanszaak en niet iemand met een eigen BV. “De wet geldt strikt genomen weer wel als Jansen BV haar enige medewerker meneer Jansen aan een klant ter beschikking stelt”, vertelt Van Schelven. Overige zzp’ers vallen niet onder de regeling en hoeven niet in actie te komen.
 4. Waarom is de nieuwe WAADI extra lastig voor de IT-sector?
  In de IT is de vraag niet altijd eenduidig te beantwoorden of, en in welke gevallen er sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten onder toezicht en leiding van een inlener (of een klant van een inlener). “De feitelijke verhoudingen ten aanzien van de zeggenschap die over de betrokken arbeidskracht worden uitgeoefend zijn daarbij beslissend. Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan voor de beantwoording van die vraag weliswaar indicaties geven, maar beslissend is de tekst van het contract zeker niet”, stelt Van Schelven.

  Er zijn in de IT-praktijk bovendien vele grijstinten tussen dienstverlening die zich wél als detachering laat bestempelen en die welke dat predicaat niet toekomt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een IT’er met specialistische kennis wordt ingehuurd, waar de inlener zelf niet over beschikt – is er dan wel sprake van toezicht door de inlener? Of aan de uitgeleende IT’er die projectleider is en dus zelf leiding geeft.
 5. Wat betekent de wetswijziging voor inleners?
  Bedrijven die personeel inhuren van een andere werkgever – ook wel inleners genoemd – zijn sinds 1 juli 2012 verplicht om na te gaan of het bedrijf waarmee zij samenwerken voldoet aan de registratieplicht. Dit kan op www.kvk.nl/waadi via een speciale tool waar het KvK-nummer van het bedrijf waarmee zaken wordt gedaan moet worden ingevoerd, maar er kan ook bij de uitlener gevraagd worden om een recent uittreksel van het Handelsregister.

  Indien er geen sprake is van registratie, riskeert ook de inlener een fikse boete. Die boete bedraagt bij de eerste overtreding 12.000 euro per werknemer. Bij herhaling wordt de sanctie 24.000 euro en de maximale boete bedraagt zelfs 36.000 euro. De controle wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de IT-sector zijn overigens, voor zover bekend, nog geen sancties opgelegd.

  Volgens advocate Marion Hagenaars van Cordemeyer & Slager Advocaten, dat gespecialiseerd is in arbeids- en medezeggenschapsrecht, brengt de wetswijzigingvoor inlenersaanpassing van de inkoopprocessen en verzwaring van de administratieve lasten met zich mee. “Naast de check in het KvK-register moet ook goed gekeken worden naar de detacheringscontracten en algemene voorwaarden. Die moeten zo worden opgesteld dat evident is dat er geen sprake is van een uitzendovereenkomst. En dat is in de IT-detachering nog wel eens lastig, omdat het feitelijk en juridisch complexer is dan bijvoorbeeld het inhuren van een uitzendkracht van bijvoorbeeld Randstad.”
 6. Wat betekent de wetswijziging voor uitleners of detacheerders?
  Partijen die arbeidskrachten ter beschikking stellen moeten zich registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uitleners die in gebreke blijven, kunnen dezelfde boetes verwachten als inleners [zie vraag 5].

  Uitleners moeten de bedrijfsactiviteit aanpassen in het Handelsregister via een speciaal formulier: het zogenaamde formulier 14, dat gratis is te downloaden op wwww.kvk.nl. Bij vraag 4.2 moet als nevenactiviteit worden ingevuld: ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’. Het formulier moet daarna worden ondertekend en verstuurd naar de Kamer van Koophandel in de regio, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar.
 7. Dat valt toch wel mee? Waarom wordt er dan toch zo veel gemopperd over de registratieplicht?
  De meeste IT-bedrijven zijn niet gelukkig met de in hun ogen nodeloze verzwaring van administratieve lasten aan zowel de verkoop- als inkoopkant. “Misbruik en fraude komt misschien voor in de agrarische sector, maar voor zover bekend, niet in de IT-sector. Het is jammer dat de wetgever een algemene wet heeft gemaakt die geldt voor alle sectoren, zonder tevoren te toetsen in welke sectoren precies sprake is van een noodzaak tot bestrijding van fraude en misbruik. Met een wet die alle sectoren raakt, schiet de wetgever teveel in het wild rond. Keurige sectoren zoals de IT-sector worden daarom nodeloos met nieuwe regels opgezadeld”, aldus Van Schelven.

  Ook werkgeversorganisatie AWVN en betrokken arbeidsrechtjuristen noemen de regels te generiek. Bovendien zou de informatievoorziening en uitvoering van de nieuwe wet gebrekkig en verwarrend zijn. Zo zou de periode waarin bedrijven en uitvoerders kunnen wennen aan de nieuwe regelgeving te kort zijn en hadden bedrijven de eerste weken geen toegang tot de lijst met geregistreerde bedrijven.

  Volgens Hagenaars storen bedrijven zich sowieso aan bemoeienis van buitenaf. “Een buitenstaander die zich met je bedrijfsvoering gaat bemoeien wordt doorgaans als vervelend ervaren. Het kost veel tijd en energie om de discussie aan te gaan en om je gelijk aan te tonen. Dat zagen we bij de invoering van de VAR [Verklaring Arbeidsrelatie - red.] en dat zien we nu weer”, meent de advocate.

  Daarnaast waarschuwt Hagenaars dat IT-bedrijven opdrachten dreigen mis te lopen doordat de nieuwe wetgeving inleners noodzaakt kritisch te zijn bij het afsluiten van detacheringsovereenkomsten. “Steeds meer opdrachtgevers willen alleen nog maar zaken doen met geregistreerde bedrijven en leggen dit ook contractueel vast. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat IT-dienstverleners stoppen met het uitlenen van personeel, omdat dit te veel administratieve rompslomp geeft.” Daarnaast kan de wetswijziging volgens haar nare bijkomende gevolgen hebben.
 8. Wat voor nare gevolgen kan de wet hebben?
  Bedrijven die zich hebben geregistreerd kunnen aanlopen tegen pensioenverplichtingen. Werkgevers die voor tenminste 50 procent van het premieplichtig loon op jaarbasis werknemers ter beschikking stelt, zijn in principe verplicht om deel te nemen in het bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichting bestond overigens al op grond van bestaande regelgeving. De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) is verantwoordelijk voor handhaving van de pensioenplicht voor bepaalde typen uitzendondernemingen.

  De meeste IT-bedrijven hebben niets met de STIPP-regeling te maken en hebben een eigen pensioenvoorziening. Maar door de wetswijziging worden detacheerders eenvoudig traceerbaar en liggen discussies op de loer. “IT-bedrijven die zich registreren in het Handels­register als uitzendondernemer, zullen moeilijk staande kunnen houden dat zij als detacheerder niet in de hoek van uitzendondernemers thuishoren. Temeer daar de grens tussen het wel en niet bestaan van een uitzendovereenkomst in de IT vaak dun is”, vertelt Hagenaars. Volgens haar benadert StiPP bedrijven “behoorlijk agressief” om een loonopgave te doen, zonder te onderzoeken of dat verzoek gerechtvaardigd is op basis van de totale omschrijving van bedrijfsactiviteiten. “Wanneer bedrijven geen gehoor geven aan het verzoek, mag de hoogte van de premie worden ingeschat en kan een factuur tegemoet worden gezien. Daarnaast vinden regelmatig controlebezoeken plaats.”
 9. Wat moet ik nu doen?
  Wel registreren, om geen opdrachten mis te lopen. Tegelijkertijd detacheringscontracten zo opstellen dat evident geen sprake is van een uitzendovereenkomst. Hagenaars benadrukt dat ook de statuten op orde moeten zijn en dat het inschrijfformulier van de Kamer van Koophandel moet worden benut om de bedrijfsactiviteiten zorgvuldig te omschrijven. “De inlener doet zo zaken met een geregistreerde partij en voor StiPP is het duidelijk dat zij niet te maken heeft met een uitzendbureau, maar met een regulier IT-bedrijf, zodat geen pensioenverplichtingen ontstaan.”

  Ook ICT~Office adviseert haar leden zich aan de wet te houden, “hoe vervelend dat soms ook is…” Van Schelven: “Schrijf je zo snel mogelijk in in het Handelsregister, geef voorlichting aan je in- en verkopers en pas waar nodig je in- en verkoopprocessen administratief aan, bijvoorbeeld door standaard te controleren of toeleveranciers van personeel zich hebben ingeschreven.”
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

 • Direct toegang tot AGConnect.nl
 • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
 • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!